null Noticia -II POXA MOURISCADE

II POXA MOURISCADE

01/03/2024

Data: 02/04/2024

Hora: 11.00

Lugar: Finca Mouriscade, Lalín, Pontevedra

Imprescindible a inscrición a través da sede electrónica, prazo ata o 11/03/2024

Contacto da Finca Mouriscade: administracion.mouriscade@depo.es e no 886 217 200 ou no 986 804 100

Requisitos para poder participar na poxa:

 • Realizar a inscrición exclusivamente a través da sede electrónica mediante unha instancia xenérica en liña (https://sede.depo.gal/web/public/catalog-detail/50709505) dirixida ao Servizo de Contratación.
 • Anexar á instancia xenérica os seguintes documentos:
  • Modelo de inscrición previa (modelo de declaración anexo I).
  • Declaración responsable (modelo de declaración anexo II).
  • Acreditación da personalidade:
   • No caso de persoas físicas: copia do documento nacional de identidade ou pasaporte en vigor
   • No caso de persoas xurídicas: escritura de constitución inscrita no rexistro correspondente.
  • Acreditación de estar inscritos no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (REGA)