Calidade

A presidencia da Deputación de Pontevedra xunto coa Dirección da Finca Mouriscade son conscientes das novas regras de competencia técnica que se van introducindo para os laboratorios de ensaios e por iso queren pór de manifesto o seu compromiso de enfocar todos os esforzos para mellorar a calidade dos servizos prestados pola Finca Mouriscade, co fin de traballar a un nivel no que a competencia técnica sexa recoñecida por un organismo acreditador.

Para iso a Deputación de Pontevedra e a Finca Mouriscade establecen como obxectivos:

  • Asegurar que os ensaios se realicen segundo os métodos establecidos e as especificacións que os clientes establezan.
  • Asegurar a formación continua do persoal do laboratorio tanto en materia de ensaios coma en materia de calidade.
  • Asegurar que todos os ensaios que se realicen se atopen sometidos a un rigoroso control de calidade que garanta a súa fiabilidade.
  • Satisfacer as necesidades dos nosos clientes, das autoridades reguladoras ou das organizacións encargadas do recoñecemento do laboratorio.
  • Mellorar o servizo prestado ós nosos clientes.

Para cumprir os obxectivos establecidos comprométense a:

  • Cumprir os requisitos da norma internacional ISO/IEC1 17.025.
  • Asegurar que o laboratorio siga unhas boas prácticas profesionais.
  • Asegurar o adecuado nivel do traballo do laboratorio para garantir a satisfacción dos nosos clientes e a calidade dos ensaios realizados.
  • Promover a adquisición dos recursos materiais e humanos que sexan necesarios para a consecución do mencionado obxectivo.

A calidade é un propósito e unha responsabilidade de todo o persoal do laboratorio. Por iso establecemos como requisito imprescindible para a consecución desta política que todo o persoal se familiarice coa documentación sobre a calidade e poña en práctica, no seu traballo diario, os procedementos establecidos.

A presidencia da Deputación delega na Dirección da Finca Mouriscade a responsabilidade de implantar o sistema de calidade e encoméndalle ó responsable de Calidade a tarefa de supervisar a eficacia e implantación do Sistema da Calidade e de garantir que se implante e aplique en todo momento.